logotype
image1 image2 image3

Projekt „Prosta sprawa- kwalifikacje to podstawa”

Projekt „Prosta sprawa- kwalifikacje to podstawa”

W 2009 roku w odpowiedzi na konkurs, w ramach POKL, priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.3- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, został złożony wniosek o sfinansowanie projektu „Prosta sprawa- kwalifikacje to podstawa”. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, a następnie otrzymał również pozytywną notę podczas oceny merytorycznej, dzięki czemu uzyskał fundusz w wysokości 542 850 zł, w pełni przeznaczony na realizację w/w. projektu. Rozpoczęcie realizacji nastąpiło 01.06.2009 r., a zakończenie 31.05.2010 r. W pracę nad projektem zaangażowane były bezpośrednio 4 osoby: kierownik projektu Pani Anna Wesołowska , pracownik biurowy i 2 spec. do sp. sprawozdawczości.

        Głównym celem projektu było zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych przez odpowiednie działania informacyjne, podniesienie jakości i dostępności kształcenia ustawicznego oraz zwiększenie jego znaczenia jako czynnika oddziaływującego na sytuację rynku pracy. Celem ogólnym było upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych, natomiast do celów szczegółowych zaliczone zostały:

 •  aktywizacja zawodowa tych grup społecznych;
 • dostarczenie szczegółowych informacji o formalnym kształceniu ustawicznym;
 • zwiększenie zainteresowania formalnym kształceniem ustawicznym;
 • uświadomienie znaczenia kształcenia ustawicznego;
 • eliminacja barier związanych z podjęciem i kontynuacją nauki;
 • zmniejszenie liczby osób, które przedwcześnie kończą naukę szkolną; podniesienie jakości edukacji oraz zapewnienie do niej równego dostępu;
 • rozwój doradztwa zawodowego w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego;
 • prognozowanie popytu na pracę;
 • dostosowywanie oferowanego kształcenia do potrzeb lokalnego i europejskiego rynku pracy. 

Uzyskane zostały następujące rezultaty twarde projektu:

 • 50 billboardów;
 • 10 ogłoszeń w prasie regionalnej;
 • 1200 plakatów;
 • 15 000 ulotek;
 • 4 500 folderów;
 • 1 portal internetowy z funkcją e-konsultacji;
 • 1 poradnik;
 • 1 infolinia;
 • szczegółowa diagnoza społecznych uwarunkowań regionalnych;
 • szczegółowa diagnoza ekonomicznych uwarunkowań regionalnych.

 

Rezultaty miękkie projektu:

 • zwrócenie uwagi osób dorosłych na potrzebę nieustannego kształcenia się jako podstawowego warunku osiągnięcia sukcesu zawodowego i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;
 • dotarcie do odbiorców projektu za pomocą indywidualnych form promowania skutkować ma wzrostem wiedzy, co do korzyści wynikających z formalnego kształcenia się przez całe życie;
 • eliminacja barier związanych z podjęciem lub kontynuacją nauki;
 • ukierunkowanie rozwoju osobowości beneficjentów i upowszechnienie wśród nich aktywnej postawy, poprawiając tym samym ich szanse na rynku pracy;
 • działania polegające na internetowym i interaktywnym upowszechnianiu dostarczą zarówno niezbędnych informacji oraz porad dotyczących formalnego kształcenia ustawicznego zbudowanie i podtrzymanie u beneficjentów postaw innowacyjności i kreatywności, przełamanie poczucia bezradności i zwiększenie wiary w możliwości planowaniai zmieniania swojej sytuacji zawodowo- społecznej.

 

 

 

2024  praca.org.pl  globbersthemes joomla template