logotype
image1 image2 image3

GCI

 

Projekt „Gminne Centra Informacji- usługi rynku pracy bliżej klienta”

Projekt realizowany od 01.09.2006 r. do  31.05.2008 r. w ramach: SPO RZL ( Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich), priorytetu I (Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej); działania 1.1 (Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy) na terenie tzw. ściany wschodniej, od Olsztyna do Rzeszowa, w 5 województwach. Bezpośredni nadzór w zakresie jego realizacji merytorycznej i finansowej prowadził Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Wartość projektu wynosiła  2 114 587,65 zł. Udział w projekcie wzięło 79 pracowników, w tym na umowę o pracę zatrudnionych było 7 osób, na umowę zlecenie 68 os., a na umowę o dzieło 4 osoby. Koordynatorem, bezpośrednio odpowiadającym za realizację przedsięwzięcia, był Pan Tomasz Góralczyk.

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników Gminnych Centrów Informacji, prowadzonych przez NGO (będące instytucjami dialogu społecznego -  IDS) oraz samorządy, których GCI działają jako Instytucje Partnerstwa Lokalnego. Cel osiągnięty został po przez realizację obszernego programu szkoleń z zakresu zagadnień ściśle związanych z EFS. Całość programu została opracowana pod kątem przybliżenia usług rynku pracy do klientów (pracobiorców, pracodawców, lokalnych liderów), a także kreowania postaw przedsiębiorczych wśród pracowników GCI, którzy dzięki temu będą mogli skuteczniej wspierać swych klientów w kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Pierwszą turą szkoleń objęto 86 osób, w tym 30 mężczyzn i 56 kobiet, natomiast w drugiej turze przeszkolono 65 osób, w tym 21 mężczyzn  i 44 kobiety,    co daje łączną sumę 151 osób ( w tym 51 mężczyzn i 100 kobiet).

Rezultaty twarde osiągnięte podczas projektu Gminne Centra Informacji:

1. Podniesienie kwalifikacji 130 pracowników GCI i IDS;

2. Ukończenie pełnego cyklu szkoleń przez 151 uczestników, poświadczone odpowiednimi dokumentami; odbycie przez każdego słuchacza 158 godz. Zajęć obejmujących 6 bloków tematycznych.

3. Realizacja 5 konferencji regionalnych i 1 konferencji ogólnopolskiej na zakończenie  projektu;

4. Opracowanie i wydanie 7 podręczników (poradników) z tematyką szkoleń  dla pracowników GCI oraz opracowanie poradnika dla organizacji i osób prowadzących GCI w łącznym nakładzie 4 tys. sztuk;

5. Upowszechnienie wyników projektu po przez umieszczenie odpowiednich informacji   oraz elektronicznej wersji poradnika na stronie internetowej.

6. Wydanie, łącznie 14, publikacji stanowiących biblioteczkę GCI:

 •  „ABC bezrobotnego;”
 • „Praca za granicą;”
 • „Instrumenty rynku pracy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;”
 • „Ja chcę pracować- poradnik dla młodzieży poszukującej pracy;”
 • „Rynek pracy w Polsce;”
 • „Vademecum instytucji wpierających MŚP „Ściana  wschodnia”; ”
 • „ABC młodego przedsiębiorcy;”
 • „Pomoc osobom wykluczonym społecznie odwiedzającym Gminne Centra Informacji. Pomoc społeczna w Polsce- poradnik dla pracowników GCI;”
 • „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Możliwość pozyskania środków przez Gminne Centra Informacji w latach 2007- 2013;”
 • Gminne Centrum Informacji- skuteczna instytucja w pozyskiwaniu pracy. Zawody i branże przyszłości- kierunki z zmiany na polskim i europejskim rynku pracy;”
 • „Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca- nowa forma zatrudnienia;”
 • "Prawo pracy bez tajemnic;”
 • „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Kobiety  i osoby po 50 roku życia na rynku pracy;”
 • „Gminne Centra Informacji- usługi pracy bliżej klienta. Podsumowanie projektu.

Rezultaty miękkie projektu:

 • Ukształtowanie wśród pracowników Instytucji Rynku Pracy następujących kompetencji: komunikacyjnych (interpersonalnych), psychologicznych (empatii, asertywności, radzenia sobie ze stresem), organizacyjnych;
 • Zdobyta wiedza i umiejętności będą miały wpływ na lepsze dostosowanie podejmowanych działań do potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz wymogów lokalnych rynków pracy.
2024  praca.org.pl  globbersthemes joomla template