logotype
image1 image2 image3

O Nas

 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. Działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. Poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Łomża.

     Misją Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy jest redukcja wykluczenia społecznego i gospodarczego poprzez działania na rzecz likwidacji bezrobocia, rozwój edukacji oraz wspieranie przedsiębiorczości mikro i małych przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 •       rozwój edukacji ekonomicznej, finansowej, marketingowej, prawnej;
 •      prowadzenie poradnictwa w zakresie ekonomii i prawa;
 •     pomoc bezrobotnym oraz osobom będącym w trudnym położeniu materialnym;

                     wpierania przedsiębiorczości;

 •  współudział w tworzeniu ośrodków naukowo-dydaktycznych, szkolno-edukacyjnych;
 •  inne działania, których celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży i osób   dorosłych.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 •   popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 •   tworzenie Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości;
 •   tworzenie szkół i ośrodków kształcenia zawodowego;
 •  organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów;
 •  prowadzenie działalności wydawniczej;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, umów i innych dokumentów;
 • udzielania wszechstronnej pomocy osobom bezrobotnym;
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami rządowymi i samorządowymi;
 • tworzenie warunków wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży m.in. poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat integracji europejskiej, organizację wypoczynku młodzieży, utworzenie funduszu stypendialnego.

    Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy istnieje od 1995 roku. Zajmuje się działaniami na rzecz likwidacji bezrobocia, edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wspiera przedsiębiorczości. Działalność obejmuje nie tylko region łomżyński, oddziały znajdują się również w Warszawie, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Siemiatyczach i Wasilkowie. Stowarzyszenie aktywnie angażuje się w walkę z wykluczeniem społecznym, które szczególnie dotkliwie odczuwa tzw. „trudna młodzież”. Stąd wziął się pomysł na prowadzenie szkół, przede wszystkim zawodowych– zapewniających młodym ludziom łatwiejsze wejście na rynek pracy i tym samym usamodzielnienie się.

    SWEiRP posiada 14 niepublicznych (z uprawnieniami publicznymi) szkół, w których prócz młodzieży, edukują się również osoby dorosłe. Stowarzyszenie daje im szansę na ukończenie szkoły średniej, zdanie matury lub zdobycie zawodu. W ofercie edukacyjnej znajdują się również gimnazja, technika i szkoły policealne. W sumie szkoły Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy kształcą na chwilę obecną około 1000 osób.

    Działalność SWEiRP nie skupia się tylko na prowadzeniu szkół, bowiem Stowarzyszenie prowadzi również Ośrodek Kształcenia Kursowego, w którym wiedzę i nowe kompetencje zdobywało wielu bezrobotnych. Dało im to niejednokrotnie szansę na znalezienie nowej pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pod nadzorem SWEiRP funkcjonuje również Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Dzięki tej placówce nauczyciele mają okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności, które następnie pomagają im efektywniej pracować z młodzieżą.

    Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy niezmiernie cieszą się z tego, że organizacja pomogła już tylu osobom w odnalezieniu się w życiu zawodowym Mają również nadzieję, że uda się nadal skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i bezrobociu.

 

 

2024  praca.org.pl  globbersthemes joomla template