Projekt „Prosta sprawa- kwalifikacje to podstawa”

Odsłony: 6136

Projekt „Prosta sprawa- kwalifikacje to podstawa”

W 2009 roku w odpowiedzi na konkurs, w ramach POKL, priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.3- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, został złożony wniosek o sfinansowanie projektu „Prosta sprawa- kwalifikacje to podstawa”. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, a następnie otrzymał również pozytywną notę podczas oceny merytorycznej, dzięki czemu uzyskał fundusz w wysokości 542 850 zł, w pełni przeznaczony na realizację w/w. projektu. Rozpoczęcie realizacji nastąpiło 01.06.2009 r., a zakończenie 31.05.2010 r. W pracę nad projektem zaangażowane były bezpośrednio 4 osoby: kierownik projektu Pani Anna Wesołowska , pracownik biurowy i 2 spec. do sp. sprawozdawczości.

        Głównym celem projektu było zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych przez odpowiednie działania informacyjne, podniesienie jakości i dostępności kształcenia ustawicznego oraz zwiększenie jego znaczenia jako czynnika oddziaływującego na sytuację rynku pracy. Celem ogólnym było upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych, natomiast do celów szczegółowych zaliczone zostały:

Uzyskane zostały następujące rezultaty twarde projektu:

 

Rezultaty miękkie projektu: