logotype
image1 image2 image3

O osrodku Wysokie Mazowieckie

Ośrodek Kształcenia Kursowego został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w WUP

13.12.2004 r. pod numerem ewidencyjnym 2.20/00016/2004.

 

     Ośrodek Kształcenia Kursowego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ma opracowane w stosunku do proponowanych szkoleń, programy nauczania. Programy,  wymagające rejestracji lub uzgodnienia z instytucjami nadzorującymi, są zarejestrowane
w tych instytucjach ( np. Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego, ODK MG Mysłowice itp.)

     Ośrodek Kształcenia Kursowego w latach 2005-2010 przeprowadził 252 szkolenia grupowe. W okresie tym zrealizowaliśmy około 80 kursów zleconych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Łomży, Kolnie, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem i Siemiatyczach. Przeszkolono w ramach tych szkoleń łącznie około 9731 osób w tym około 1127 osób bezrobotnych. Ośrodek udziela również porad dla osób bezrobotnych w zakresie przygotowania do założenia własnej działalności gospodarczej z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy i HACCP. W zależności od potrzeb prowadzimy poradnictwo indywidualne dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, w tym również osób bezrobotnych w zakresie wymagań prawa pracy, bezpieczeństwa pracy, zagrożeń
w środowisku pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sposobu wdrażania systemu Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.  W roku 2010 udzieliliśmy około 121 porad indywidualnych i grupowych w/w zakresie. Nasz Ośrodek Kształcenia Kursowego w Łomży przeprowadził wiele szkoleń dla osób przebywających Zakładach Karnych w Grądach Woniecko i Czerwonym Borze. Szkolenia te pozwalają przygotować osadzonych do pracy na wolności, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie liczby potencjalnych bezrobotnych. W ostatnich 4 latach 2006-2010 przeszkoliliśmy 293 osadzonych na 28 kursach. Rokrocznie organizujemy spotkania oraz bezpłatne seminaria, na które zapraszani są przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Państwowej Straży Pożarnej. Spotkania te mają na celu przybliżenie właścicielom mikroprzedsiębiorstw tematykę związaną z  prawem pracy, wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi i obowiązkami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a przy okazji zapoznanie z własną działalnością gospodarczą.  Pozwala to na uniknięcie błędów oraz łamania przepisów prawa w tych obszarach, a co za tym idzie chroni uczestników tych spotkań przed często wysokimi karami, mogącymi prowadzić do poważnych problemów finansowych, skutkujących zamknięciem działalności gospodarczej
i wzrostem bezrobocia  wśród tych osób.

     Prowadzimy także obsługę firm pod względem BHP (obecnie 33 firmy), gdzie często nasi pracownicy, w rozmowach z pracodawcami szukającymi osób do pracy, polecają  znane im z prowadzonych kursów, zlecanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, osoby. Dzięki temu wiemy, że przyczyniamy się do zmniejszania liczby bezrobotnych. Dodatkowo wszystkie osoby zatrudniane w ostatnim okresie przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy były osobami bezrobotnymi, co dowodzi iż prowadząc swoją działalność wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy w szczególności osób bezrobotnych. 

2019  praca.org.pl  globbersthemes joomla template